cURL DEMO

功能说明:该接口要求提前在云片后台添加模板,提交短信时,系统会自动匹配审核通过的模板,匹配成功任意一个模板即可发送。系统已提供的默认模板添加签名后可以直接使用。

调用说明:发送cURL请求前,请将apikey、mobile及text参数修改为您的apikey、您要发送的手机号及内容。

curl -X "POST" "https://sms.yunpian.com/v2/sms/single_send.json" \
  -H "content-type: application/x-www-form-urlencoded" \
  -d "apikey=4d6cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" \
  -d "mobile=158xxxxxxxx" \
  -d "text=【云片网】您的验证码是1234"

results matching ""

    No results matching ""